Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw, wniosków i skarg

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)

• Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku.

 

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:

• pocztą na adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko;

• faxem na nr 87 428 24 96;

• pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko;

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 12.00 - 14.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 

Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach 7.00-15.00.

 

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

 

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).